Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

znak školy bodova školy

Přehled aktuálních článků

Ankety

Jak se Vám líbí vzhled stránek?

Zobrazených stránek

Celkem: 399188 měsíc: 4135 den: 71 hodina: 3
Aktuality

Třídní schůzky

Třídní schůzky rodičů žáků 1. - 9. tříd se konají v úterý 18. 9. 2018, v 1. třídě od 15.30 hodin, ve 2. - 9. třídě od 16.00 hodin v kmenových učebnách.


Aktualizovaná nabídka zájmových kroužků ve školním roce 2018/2019

AKTUALIZOVÁNO dle počtu přihlášených dětí:

Pondělí

Basketbal (začátečníci) – p. uč. Zrůst – 14..00 – 15.00
Pohybově-taneční kroužek – p. uč. Komárková – 13.00 – 14.00
Konverzace v AJ pro II. stupeň – p. uč. P. Nováková – 14.00 – 14.45

Úterý

Keramika pro 1. třídu – 12.30 – 13.30
Keramika (2. – 3. tř. + 6. tř.) – 14.00 – 15.00
Keramika (ostatní žáci) – 15.00 – 16.00

Středa
Logopedie – p. uč. J. Kleňhová – 12.15 – 13.15
Turistický kroužek – p. uč. J. Makoč – 13.30 – 15.30
Basketbal (mírně pokročilý) – p. uč. L. Zrůst – 14.30 – 16.00

Čtvrtek
Florbal – p. uč. R. Holub – 13.30 – 14.30 – 3. - 5. ročník
                                            14.30 – 15.30 – 6. – 9. ročník
Logopedie – p. uč. M. Komárková – 13.00 – 14.00
Dramatický kroužek – p. uč. Pultarová – 14.00 – 15.00

Pátek
Lego – p. uč. R. Francl – 12.45 – 13.45 
Aerobic – p. Brindová – 15.00 – 16.00 (1 x za 14 dní)
 

Kurz hry na kytaru: (od 4. třídy)
Pondělí – začátečníci 1. skupina – 14.00-15.00
Středa – začátečníci 2. skupina – 13.00 – 14.00
Čtvrtek – mírně pokročilí – 13.00 – 14.00
                pokročilí – 14.00 – 15.00 

 

Činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 17. 9. 2018.  


GDPR

Naše škola, stejně jako všechny další veřejné instituce, přijala potřebná organizační a technická opatření k zajištění souladu s požadavky nařízení parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „GDPR“). Téměř všechny osobní údaje vztahující se k dětem, žákům a studentům jsou zpracovávány za účelem splnění právní povinnosti (zejména podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů apod.). Dále jsou některé osobní údaje zpracovávány v souladu se článkem 6 „GDPR“, a to například plnění smlouvy, oprávněný zájem správce apod. V případě, že ke zpracování není relevantní právní titul, obrátíme se na Vás jako zákonné zástupce se žádostí o výslovný, svobodný, konkrétní a informovaný souhlas subjektů údajů (zpravidla v případě zpracování fotografií a údajů za účelem propagace školy apod.). V této souvislosti má subjekt údajů právo na opravu, právo na výmaz, být zapomenut, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku a v případě uděleného souhlasu jej vzít zpět. V případě požadavku na uplatnění Vašich práv jako zákonných zástupců nebo zletilých žáků vždy kontaktujte vedení školy.   

Již v minulosti jsme s veškerými daty pracovali s co největší opatrností a využívali jsme je pouze pro účely školy, zajištění provozu, akcí a propagace.

Nový zákon nám ukládá nové povinnosti v oblasti GDPR, které se navenek projevují zejména novými dokumenty a potřebou získání nových informovaných souhlasů. Tištěné dokumenty, které potřebujeme vyplnit a podepsat od rodičů, byly všem dětem předány. V systému chodu školy, školky, družiny ani stravovny se nic nemění. Žádám tímto rodiče a další zákonné zástupce našich dětí o co nejrychlejší vyplnění a doručení nových dokumentů do školy.

Veškeré dokumenty jsou k dispozici také v elektronické podobě na stránkách školy, kde také najdete kontakt na pověřence GDPR pro naši školu.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.                                                                                                                                                                                 Mgr. Lenka Pípalová

 


S novým školním rokem

Milí žáci, vážení rodiče,
prázdniny se pomalu chýlí ke konci a přípravy na nový školní rok jsou v plném proudu.

Dveře školy i školky se pro děti otevřou v pondělí 3. září. Všichni zaměstnanci školy budou v práci již celý týden od 27. 8.

Kapacita školky je plně obsazena, do školy by mělo nastoupit 194 žáků. Letos historicky poprvé bude mít naše škola 10 samostatných tříd, v pátém ročníku bude 5. A a 5. B (seznamy žáků v rozdělených třídách budou zveřejněny v přípravném týdnu).

Seznamy pomůcek a vybavení, které budou děti potřebovat, zveřejníme v přípravném týdnu.

Věřím, že jste si všichni užili krásné léto a těším se na brzké setkání.

                                                                                  Mgr. Lenka Pípalová, ředitelka školy


Opatření ŘŠ

Vzhledem k neustále se opakujícím zpožděným platbám obědů a školkovného, vydává ředitelka školy následující opatření:

Pokud nebude úhrada provedena nejpozději do 10. dne daného měsíce, nebude dítěti poskytnuta strava a pobyt v MŠ.

Vyjímečné případy je možno konzultovat s vedoucí školní jídelny paní Všetečkovou.