Aktuality

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

Na základě §167 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, a v souladu s Volebním řádem vydaným Radou městyse Borotín vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 6 členů.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Školská rada
a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
f) projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

· Zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady.
· Volba 2 kandidátů pedagogickými pracovníky se uskuteční elektronicky
od pondělí 28. 11. 2022 do neděle 4. 12. 2022 prostřednictvím platformy EduPage.

· Volba 2 kandidátů zákonnými zástupci žáků se uskuteční elektronicky
v pondělí 28. 11. 2022 do neděle 4. 12. 2022 prostřednictvím platformy EduPage.
Lhůta pro podání přihlášek zákonnými zástupci žáků je ode dne vyhlášení voleb do středy 23. 11. 2022,
poté již přihlášky kandidátů nebudou přijímány.

· Nominace kandidátů musí obsahovat:
1. jméno, příjmení a trvalý pobyt navrhovatele
2. jméno, příjmení a adresa kandidátů
3. podpis navrhovatele

· Kandidáti do školské rady podávají přihlášku ke kandidatuře písemně či mailem nebo prostřednictvím EduPage tak, aby byla doručena nejpozději do termínu pro přijímání.
Na přihlášku mohou uvést krátký text ke své kandidatuře.

V Borotíně 7. 11. 2022                                                                              Mgr. Lenka Pípalová
                                                                                                                           ředitelka školy

 

 

 

Přílohy:

Příloha č. 1: Nominace kandidátů

Příloha č. 2: Přihláška ke kandidatuře

Příloha č. 3: Seznam kandidátů za rodiče a zákonné zástupce nezletilých žáků – bude doplněna 24. 11. 2022

Příloha č. 4: Volební řád školské rady

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
nominace-kandidatu.docx 12.1 Kb
prihlaska-ke-kandidature-do-skolske-rady.docx 12.2 Kb
skolska-rada-volebni-rad-uprava-s-volbou-on-line-2022-podepsany.pdf 1871.5 Kb